Věčně zelené písničky

01.01.2011 19:56

Věčně zelené písničky

Proč se ti hájové zelenají

Obrazek

Proč se ti hájové zelenají,
zelenají, zelenají.
Proč se ti myslivci dobře mají,
dobře mají,dobře mají.

Táta byl myslivec, myslivec jsem já,
myslivec jsem já, myslivec jsem já.
On porážel jeleny holky jako já,
holky zase já, holky zase já.

Proč se ti hájové zelenají,
zelenají, zelenají.
On porážel jeleny holky jako já,
holky zase já, holky zase já.

Zastřelil jelena a já srnce,
a já srnce, a já srnce,
proto sme zavřený v Rakovníce,
v Rakovníce, v Rakovníce.


Šly panenky silnicí

Šly pa- nen- ky sil - ni - cí,
sil - ni - cí, sil - ni - cí,
pot-ka - li je mys-liv - ci,
mys-liv - ci dva.

Kam pa-nen-ky kam jde- te,
kamjde-te,kamjde-te,
kte-rá mo-je
bu-de- te, bu-de-te má.

Ta maličká ta je má,
ta je má, ta je má,
ta má očka jako já,
jako já mám.

Na krku má granáty,
granáty, granáty,
mezi nima dukáty,
dukáty má.

Mysliveček vyšel z lesa

Mys - li-ve-ček vy-šel z_le-sa
na ces-tič -ku. U - vi - děl tam
v_širémpo- li ko- rop-tvič -ku.
Ne-by - la to ko- rop-tvič -ka.
By - la to má znej-mi - lej-ších
An - du - lič -ka.

Nemysli si hochu, když jsi myslivečkem
a máš hezké sojčí péro za kloboučkem,
že jsem malá koroptvička,
nemysli si, že mě trefíš do srdéčka.

Vy, myslivci, vy jste tuze velcí páni.
Jaké ale s myslivcem je milování,
chodí v noci, na číhanou,
místo aby miloval se s hezkou pannou.

Na tý louce zelený

Na tý lou - ce ze - le -ný,pa - sou se tam je - le -ni.
Pa - se je tam mys - li -ve - ček v_ka - mi - zol - ce
ze - le - nýze - le - ný,

pa - se je tam mys - li - ve - ček v_ka - mi - zol - ce ze - le -ný.

Počkej na mě má milá, zastelím ti jelena.
Aby se ti zalíbila kamizolka zelená, zelená,
aby se ti zalíbila kamizolka zelená.

Počkej na mě mé srdce, zastřelím ti zajíce.
Aby se ti zalíbila myslivecká čepice, čepice,
aby se ti zalíbila, myslivecká čepice.

Ne, panenko, tak prudce, vždyť to nejde od srdce.
Ne tak ráda kamizolku, jako ráda myslivce, myslivce,
ne tak ráda kamizolku, jako ráda myslivce.

Plavala husička po Dunaji

Pla - va - la hu - sič - ka po Du - na -ji, hou -sát - ka
se na ní ko - lé - ba -jí.
Mys - li - ve - ček na ně če -ká, že sta- rou za- stře - lí,
mla- dé ne -chá.

Počkej, myslivečku, povím na tě, žes prodal jedličku na stojatě.
Povím na tě v kanceláři, žes prodal jedličku hospodáři.

Já jsem ten syneček marnotratný, mě nejsou peníze kór nic platný.
Dneska je mám, zítra jsou pryč, mně nejsou peníze platný kór nic.

Páni muzikanti, zahrajte nám, my máme peníze, dáme je vám.
My máme peníze a dolary, ty, co nám rodiče zanechali.

Do lesíčka na čekanou

Do le - síč - ka na če - ka - nou šel mla - dý mys - li -vec.
Mě- la ho rá - da dí - ven - ka, kte - rá šla za ním do le - sa
tma- vé - ho. Mě - síc jim sví - til na ces - tu, když za ním
krá - če - la.